گفتگو با مشاور مرکز

مدرسه روشنگر بمنظور آموزش دانش آموزان ایرانی که در زمان امتحانات در خارج از کشور حضور دارند تشکیل شده است . موارد زیادی در مورد تحصیل دانش آموزان وجود دارد که در

شما اجازهٔ ورود به اتاق گفتگو را ندارید.